Eva Meyer-Keller - Death is Certain

Stacks Image 4

Kirsebær har ømtålig hud, kjøtt og en slags bein på innsiden. Saften er som rødt blod. Når du behandler dem som mennesker av og til behandler andre mennesker, blir bærene menneskelige selv, eller levende objekter, som vi kan identifisere oss med. I forestillingen Death is Certain har Eva Meyer-Keller satt søte kirsebær i hovedrollene. Stilkene er fjernet fra fruktene, men de er verken vasket eller utsteinet. Istedenfor blir de drept. Hun gjør dette manuelt, på en måte som gjør det hverdagslige til noe brutalt.

Tilskueren blir påminnet om filmatiske dødsfall, og henrettelse som realitet, hvordan det faktisk skjer: Assosiasjoner fra individuell og kollektiv erfaring møter den søte død ved kjøkkenbordet.

I forestillingen skjærer, fragmenter og brenner den Berlin-baserte kunstneren Eva Meyer-Keller kirsebær i en sirlig, minutiøs prosess, som utsetter dem for tallrike former for tortur. Bærene er stiliserte subjekter og hverdagsting blir til drapsvåpen, som assosieres med et torturscenario. Meyer-Keller fremmedgjør tegnestifter, plastkopper og nåler, setter de i arbeid på kirsebærene for slik å sette opp et diskursivt rammeverk for dette rollespillet. Det virker som om ingen er trygge, for vi har alle konkrete bilder i minnet: Bilder fra film, erfaringer, nyheter – saker som, når alt kommer til alt, innvirker på disse handlingene, som gir kirsebærene liv. Konsistens og farge på kirsebærene er valgt ut med omhu, for slik å skape den perfekte symbolske kropp for eksperimentene de utsettes for. Meyer-Keller deltar i et brutalt, ironisk spill, med våre indre forestillinger om vold.Cherries have tender skin, meat and a kind of bone inside them. Their juice is red like blood. When you treat them like humans sometimes treat other humans, then they become human themselves or at least animate objects, which invite you to identify yourself with them. Inspired by fairy tales, where sometimes objects come to life and so become a projection screen for your own experiences and fantasies. In the performance Death is Certain Eva Meyer-Keller has installed sweet cherries as her protagonists. The stalks are removed from the fruit, but they are not washed or stoned. Instead they are being killed. She takes care of this business manually, in a way which turns the everyday into something brutal.

The viewer is reminded of deaths from films, but also the reality of executions, how they really happen: associations from individual and collective experience in the face of sweet death at the kitchen table.

In her performance, the Berlin artist Eva Meyer-Keller cuts up, fragments and burns cherries in a minutely finicky operation, subjecting them to numerous forms of torment. The fruits are stylised into subjects, and everyday objects become instruments for killing, which the viewer is inclined to associate with a torture scenario. Meyer-Keller alienates thumbtacks, plastic cups and pins, putting them to work on the cherries and so setting up the discursive framework for this game of vicarious roles. No one, it seems, can feel safe, for we all have concrete images in our memory – images from films, experiences, news items, matters that in the end lend their significance to these actions, bringing the cherries to life and making chocolates figure as a graveyard. The consistency and colour of the cherries seem particularly well chosen, making them an ideal symbolic vehicle for the experiments to which they are subjected. Meyer-Keller engages in a savagely ironic game with the collective and individual images of killing that populate the imagination of every individual. Here, she uses the cherry as a paradoxical stylised figure for the black humour that is involved.

  • Production: Eva Meyer-Keller
  • Organisation: Alexandra Wellensiek
  • With friendly support by: Vooruit Gent, Stuk Leuven
  • Thanks to: Alexandra Bachzetsis, Juan Dominguez, Mette Edvardsen, Cuqui Jerez, Martin Nachbar, Rico Repotente
  • Photo: Lucas Fester

PERFORMANCES

  • Thursday 31.05.18 17.00 Scene X
  • Thursday 31.05.18 19.00 Scene X
Stacks Image 7